Temeljem dostavljenih Uputa Ministarstva financija Jedinstveni upravni odjel sastavio je Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2023. – 2025. godine koje sadrže

  • temeljne makroekonomske pokazatelje iz Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025.,
  • novosti u izradi proračuna i financijskih planova temeljem novog Zakona o proračunu,
  • obveze u izradi proračuna i financijskih planova temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj,
  • sadržaj uputa koje pripremaju upravna tijela za financije,
  • metodologiju izrade proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  • dostavu dokumenata i unos podataka,

Svi proračunski korisnici i izvanproračunski korisnik Općine Đulovac obvezni su pristupiti izradi prijedloga svojih planova primjenjujući metodologiju u skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13 i 1/20).

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14 i 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19).