Izjava o pristupačnosti mrežnim stranicama općine Đulovac

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, općina Đulovac će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Ova mrežna stranica nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su sredstva, vrijeme i znanje kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

općina Đulovac prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

općina Đulovac kontinuirano radi na poboljšavanju korisničkog iskustva primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pristupačnost na mrežnoj stranici

Na mrežnoj stranici https://djulovac.hr ugrađena je dodatna komponenta koja omogućuje ovom mrežnom mjestu poboljšanu usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice https://djulovac.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se nalazi u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, općina Đulovac nastoji svoje mrežne stranice na domeni djulovac.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://djulovac.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Implementacijom nove platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica u studenom 2019. godine, ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama sa sjednica Općinskog vijeća nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili Excell uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata i kao takvi nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana. PDF dokumenti se otvaraju u novom prozoru mrežnog preglednika, dok su *.doc i *.rtf dokumenti dostupni isključivo kao datoteke za preuzimanje.

Nepotpun tekstualni opis

Neke od objavljenih fotografija nemaju prikladan tekstualni opis (tekst uz fotografiju).

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Đulovac će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom dodatne komponente za prilagodbu koja se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom kutu mrežnog mjesta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je u kolovozu 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, koji je ujedno i paket alata za evaluaciju koji pomaže autorima da svoj web sadržaj učine dostupnijim osobama s invaliditetom.

Ova izjava upotpunjena je 23. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice djulovac.hr korisnici mogu uputiti:

E-poštom: opcina.djulovac@gmail.com

Telefonom: +385 (043) 382-028

Poštom: općina Đulovac, Đurina 132 , 43532 Đulovac

Prilikom postavljanja upita molimo Vas da navedete karakter poteškoća pristupačnosti i pomoćnu tehnologiju kojom se koristite. To će nam pomoći da se i dalje trudimo osigurati odlično korisničko iskustvo za sve posjetitelje mrežne stranice djulovac.hr

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.