Javna nabava

1. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Đulovac
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nogostup Đulovac
Zapisnik o otvaranju ponuda izgradnja nogostupa Đulovac
Odluka o odabiru ponuditelja Šilar d.o.o. nogostup u Đulovcu I. faza
Obavijest o poništenju jednostavne nabave
Registar korisnika sponzorstva i donacija za period 1.1.2016.-31.12.2016
Tablice sklopljenih ugovora za period 1.1.2016.-31.12.2016
Pravilnik o jednostavnoj nabavi općine Đulovac
Plan javne nabave za 2017. godinu
Troškovnik-kameni materijal 2017.