JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

  1. JOSIP KASTMILER, dr.vet.med., pročelnik JUO
  2. ANTUN KOLIĆ, mag.oec., samostalni upravni referent,
  3. JOSIP ŠILARIĆ, ekonomski tehničar, voditelj računovodstveno knjigovodstvenih poslova,
  4. BRANISLAV BIJELIĆ, građevinski tehničar, komunalni redar,
  5. VINKO GRGIĆ, domar