Uputa za izradu Prijedloga proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2018-2020.godine

Sukladno Zakonu o proračunu ( Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2018.-2020. godine s potrebnim prilozima.
Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.
Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.
Proračunski korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 15. listopada 2017. godine.
Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2018.-2020. godine i prilozi s obrascima dostavit će se pismenim putem, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Općine Đulovac – www.djulovac.hr

Prilozi:

Icon
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020. godinu
Icon
Financijski plan naslov
Icon
Model financijskog plana za proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Poziv za izradu idejnog rješenja -arhitektonsko urbanističkog rješenja za novu općinsku zgradu Općine Đulovac

Općina Đulovac raspisuje Natječaj za za izradu idejnog rješenja -arhitektonsko urbanističkog rješenja za novu općinsku zgradu Općine Đulovac sa uključenim javnim sadržajima

Rok dostave radova je 28. rujna 2017. godine do 12 sati predajom neposredno u pisarnici Općine Đulovac ili preporučeno poštoma na adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac

Zainteresirani ponuditelji tekst Natječaja mogu preuzeti na linku:

Icon
Natječaj za izradu idejnog rješenja -arhitektonsko urbanističkog rješenja za novu općinsku zgradu Općine Đulovac sa uključenim javnim sadržajima

Obavijest – dostava podataka o lokaciji na kojoj se nalazi azbest

Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da jedinice lokalne samouprave od vlasnika odnosno korisnika građevina treba pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest i te podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zato Vas pozivamo da nam, ukoliko ste vlasnik ili korisnik građevine koja za krovni pokrov ima materijal koji sadrži azbest, najkasnije do 30. rujna 2017. godine dostavite ispunjeni obrazac koji se nalazi u privitku ovog dopisa ili ga preuzmete u Općini Đulovac.

Obrazac možete predati osobno ili poštom na adresu Općina Đulovac , Đurina 132, 43 532 Đulovac i poslati e-mailom na adresu: opcina.djulovac@gmail.com

Za moguća dodatna pitanja možete nazvati na tel: 043 382 028

Icon
Obrazac azbest

Prijava štete-postupak i obrasci

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci župan Bjelovarsko-bilogorske županije o proglašenju elementarne nepogode od tuče na području Općine Đulovac (Klasa: 920-11/17-01-3, Ur.broj : 2103-09-17-2 od 07. kolovoza 2017. godine, Općinsko povjerenstvo Općine Đulovac za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

OBAVJEŠTAVA građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE-TUČE

1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

A. dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
B. oštećeni mogu prijaviti štetu od 9. kolovoza do 21. kolovoza 2017. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đlovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac
C. šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

2. PRIJAVA ŠTETE

Šteta se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Đulovac ( obrasci ispod ovog teksta) ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu. Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji i član Povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Pravne osobe uz prijavu podnose:

a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu.
b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine.
c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete.
d) kopiju registracije tvrtke.
e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom.
f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.

Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti ili priložiti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica te procijenjeni % štete prouzrokovane tučom.

Posebno se naglašava da se podaci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara !

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

Obrazac za prijavu štete -EN i Oduku o proglašenju elementarne nepogode možete preuzeti na linkovima:

Icon
Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode EN

Icon
Odluka o proglašenju štete od elementarne nepogode-tuče na području Općine Đulovac

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) U Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN,klasa: 340-09/17-02/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 31.07.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN

Sadržaj odluke sa prilozima dostupni su na linkovima:

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN

Icon
Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Poziv za 2. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 2. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 24. srpnja 2017. (ponedjeljak) s početkom u 17.00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Đulovac.

Materijali za 13. točku dnevnog reda: “Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanje nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području općine Đulovac” vijećnicima će biti dostavljeni naknadno do kraja radnog dana nakon što Povjerenstvo za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanje nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području općine Đulovaca temeljem pisanog ugovora obavi javno otvaranje ponuda , te na osnovi pristiglih (pravovaljanih) ponuda, podnose izvješće u obliku zapisnika s prijedlogom za odabir (najpovoljnije) ponude . Rok za dostavu ponuda je 20.07.2017. do 12 sati.

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
Radni materijal za 2. sjednicu OV općine Đulovac

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga  izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 i 137/15),  članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34.  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda u postupku javne nabave jednostavne  vrijednosti  za  pružanjem usluga  izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac,   klasa: 302-02/17-02/4 urbroj:2111-05-03-17-03 od 17.07.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za pružanjem usluga  izrade
Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac
Sadržaj odluke sa prilozima dostupni su na linkovima:
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za pružanjem usluga  izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 147/14 i 36/15 ), članka 107. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. i 16. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII) , članka 2. Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac (Klasa: 363-02/17-02/1, Urbroj: 2111/05-03-17-3 od 05.07.2017.) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“) Općinski načelnik objavljuje

Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Krajnji rok predaje ponude je 20. srpanj 2017. godine do 12,00 sati
Javno otvaranje ponuda održati će se dana 20. srpnja 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac

Tekst Javnog natječaja sa popratnom dokumentacijom možete preuzeti na linkovima:

Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Icon
Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Dokumentacija za provedbu javnog natječaja sa uputama ponuditeljima

Icon
Dokumentacija za provedbu javnog natječaja sa uputama ponuditeljima

Ponudbeni troškovnik pdf

Icon
Ponudbeni troškovnik pdf

Ponudbeni troškovnik -excel

Icon
Ponudbeni troškovnik -excel

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 8/XII) i te objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, urbroj;541-03-1-12-28 od 24.10.2012., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta označenih kao

1. nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC
2. nerazvrstana cesta N25 ĐULOVAC (LC40022) – STARA KRIVAJA (LC37136)
3. nerazvrstana cesta N26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

Javni pozivi su objavljeni u Bjelovarskom listu od 10.07.2017., a mogu se preuzeti i na linkovima:

Javni poziv nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC

Javni poziv nerazvrstana cestaN25 ĐULOVAC (LC40022) – STARA KRIVAJA (LC37136)

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N25 ĐULOVAC (LC40022) - STARA KRIVAJA (LC37136)

Javni poziv nerazvrstana cestaN26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Dodatne informacije možete preuzeti na poveznicama:

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizičkim-i-pravnim-osobama/
http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/