Poziv za 4. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 4. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 14. prosinca 2017. (četvrtak) s početkom u 15.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
2. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,
3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
3. a. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u općini Đulovac,
3.b. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2017. godinu
3.c.Donošenje Odluke o III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017. godini
3.d. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2017. godini
4. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Đulovac
5. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2018.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2019.-2020.g. i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2018.-2020.g.
6. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2018.g.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
7.a. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
7.b. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2018.g.
7.c. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2018.g.
7.d. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2018. godinu
7.e. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2018.g.
7.f. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.g.
7.g. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2018. godini
8. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu,
9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Đulovac
10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac u 2018. godini
11. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

Icon
poziv za 4. sjednicu OV /2017 - radni materijali

 

Obavijest o obvezi redovitog održavanja okućnica i drugih poljoprivrednih površina

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 48/15) koji, između ostalog, određuje da se poljoprivredno zemljište mora održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, a to znači da se mora spriječiti njegova zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem. Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Sukladno tome Općinsko viječe Općine Đulovac je donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.4/XIII)

Odluku možete preuzeti na linku:

Icon
Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Đulovac

 

Objava prijedloga nacrta Proračuna 2018.

Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 17.023.125,00 kn.

Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje i primljenih Uputa Ministarstva financija.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2018 – 2020 godine daje se na javnu raspravu. Objavljeni Nacrt proračuna nije uravnotežen prvenstveno zbog trenutne nemogućnosti točnog planiranja poreza na dohodak. Razlog tome je proces donošenja Zakona o financiranju lokalne samouprave koji je u tijeku.

U ovoj godini Općina Đulovac se nije zaduživala, a nova zaduženja kod banaka planiraju se u idućoj godini za kapitalne projekte od posebnog značaja za Općinu Đulovca u prvom redu projekte izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture( modernizacija cesta, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže, izgradnja kanalizacije Đulovac i sl.) , te osiguranje provedbe projekata EU.

U prihodovnoj strani posebnu pažnju ćemo posvetiti povlačenju sredstava iz fondova, kako državnih tako i sredstava iz EU.

Fokus u 2018. godini bit će nam projekti izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture .Tijekom 2018. godine pripremat će se novi projekti energetske obnove općinske zgrade , projekt izgradnje nove općinske zgrade polivalentne namjene, te projekt izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića Sunce.

Novi naglasak stavljen je na razvoj općine i gospodarstvo, pa su i dalje osigurana sredstva za poticanje poduzetništva i poljoprivrede .

Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Općine kao jedinice lokalne samouprave. Nastojali smo pri tome u dobroj mjeri održati u proračunu programe koji doprinose kvaliteti života stanovnika naše Općine.

U nacrtu proračuna za 2018. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Općina Đulovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja istih.

Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Isto vrijedi ukoliko se prijedlog odnosi na povećanje planiranog iznosa za već postojeći projekt ili aktivnost.

Uz prijedlog nove ili povećane vrijednosti projekta ili aktivnosti, prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u Proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Bez tog elementa prijedlog izmjena proračunskih rashoda neće biti moguće usvojiti. Javna rasprava otvorena je do 15. prosinca 2017. godine.

Do tog datuma najkasnije do 15,00 sati trebaju u pisarnici Općine biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Jedinstveni upravni odjel. Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na proračun. Obrazac nije obvezan za korištenje, te se prijedlog može dostaviti i u drugačijoj formi.

Još jednom vas pozivamo da svojim konstruktivnim prijedlozima pridonesete kvaliteti proračuna Općine Đulovac, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih stanovnika naše Općine.

Nacrt prijedloga proračuna sa obrascom za Vaše primjedbe i prijedloge možete preuzeti na linkovima:

Icon
Prijedlog nacrta Proračuna 2018 sa projekcijama
Icon
Obrazac prijedloga-primjedbi na Proracun 2018.

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2017./2018.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br, 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) , Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2017./2018.

Javni natječaj je otvoren od 06. studenog 2017. godine do zaključno 30. studenog 2017. godine.

Tekst javnog natječaja , Pravilnik o dodjeli stipendija i obrazac zamolbe možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2017./2018.
Icon
Obrazac zahtjeva za stipendiju
Icon
Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija
Icon
Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija

 

Izmjene i dopune dokumentacije za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora

Općina Đulovac objavljuje izmjene i dopune dokumentacije za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina  na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora.

Općine Đulovac je   u „Bjelovarskom listu“ klasa: 363-02/17-04/3, urbroj:2111-05/-03-17-03 od 09.10.2017. i na mrežnoj stranici Općina Đulovac  www.djuovac.hr, na linku:  https://djulovac.hr/javni-natjecaj-za-obavljanje-komunalnih-poslova-deratizacije-dezinsekcije-i-dezinfekcije-javnih-povrsina/ 
dana 09.10.2017.  objavila Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog Ugovora.

Izmjene i dopune dokumentacije za  provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina  na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora mogu se preuzeti na linku:
Icon
Izmjene i dopune dokumentacije za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije-Đulovac

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade proširene projektne aplikacije i stručnu pomoć te izradu dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluga izrade proširene projektne aplikacije i stručnu pomoć te izradu dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“ na području Općine Đulovac, ev,br, 3/2017-JN,klasa:351-02/17-01/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 23.10.2017. , Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade proširene projektne aplikacije i stručnu pomoć te izradu dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“ na području Općine Đulovac, E:3/2017-JN

Tekst Odluke sa propadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade proširene projektne aplikacije i stručnu pomoć te izradu dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvranja ponuda-DZN sanacija odlagališta
Icon
Zapisnik o postupku pregleda i ocijeni ponuda-DZN sanacija

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica), evidencijski broj nabave :E-1.2/2017-JN,klasa:361-02/17-03/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 23.10.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica), evidencijski broj nabave :E-1.2/2017-JN

Tekst Odluke sa propadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

 

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda-mrtvačnica Đulovac
Icon
Zapisnik o postupku pregleda i ocijene ponuda-mrtvačnica u Đulovcu

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine (zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi) , evidencijski broj nabave :E-33/2017-JN,klasa:612-08/17-02/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 23.10.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine (zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi) , evidencijski broj nabave :E-33/2017-JN

Tekst Odluke sa propadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda
Icon
Zapisnik o postupku pregleda i ocijene ponuda kula Branič

Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 18. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII) članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII),i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora, Klasa:363-02/16-04/1, Ur.br:2111/05-03-16-03, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora

Javni natječaj objavljen je u Bjelovarskom listu od 09.10.2017. Rok za dostavu ponuda je 09.11.2017.

Tekst javnog natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora
Icon
Dokumentacija za nadmetanje DDD

Objava poziva za 3. sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 3. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 02. listopada 2017. (ponedjeljak) s početkom u 16.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Đulovac.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
2. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Đulovac za 2017. godinu
3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,
4. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac,
6. Donošenje Odluke o II. Izmjenama I dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017. godini
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2017. godini
9. Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o financiranju usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska
10. Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o sufinanciranju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda te rekonstrukciju (zamjena, proširenje) postojeće vodoopskrbne mjere
11. Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o sufinanciranju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme pitke vode Škodinovac
12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2017. g.
13. Donošenje Odluke o visini naknade za predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednike Općinskog vijeća, članove Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća
14. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
3. sjednica VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac -radni materijali