Natječaj za provedbu tipa operacije “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.1.2. Lokalne razvojne strategije ” Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

OZNAKA NATJEČAJA: PMG-2/2019

za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 677.196,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu: 111.124,50 HRK (15.000 EUR) koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA PREUZIMA SE NA MREŽNOJ STRANICI LAG-a- opcija  NATJEČAJI – mjera 1.1.2. LRS.DRUGI NATJEČAJ

ili u nastavku ove objave

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 18.11.2019., a najkasnije do 23.12.2019.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se dvije  radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:

05.11.2019. (utorak), Daruvar, gradska vijećnica, u 17:00

16.11.2019.(subota),Grubišno Polje, za vrijeme održavanja Sajma sira , Osnovna škola I.N.Jemeršića u 14:00

Za dolazak na radionicu nije se potrebno  unaprijed najaviti!

DOKUMENTI  NATJEČAJA

Natječaj za tip operacije  1.1.1.Lokalne razvojne strategije sukladan mjeri 6.3.1.Programa ruralnog razvoja

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A –  Prijavni obrazac

Obrazac B –  Poslovni plan (opisni – Word dio )

Obrazac B –  Poslovni plan ( tablični – Excel dio)

Obrazac C –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E  –  Kriteriji odabira

Obrazac F  –  EVPG kalkulator

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a „Bilogora-Papuk“

Prilog  V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a „Bilogora-Papuk“

INFO EURO – link – http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) Općinski načelnik , dana 18. listopada 2019. objavljuje

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovacu akademskoj godini 2019./2020.

Natječaj je otvoren je od 18.10.2019. godine do zaključno 15.11.2019. godine. Tekst natječaja i obrazac zamolbe za stipendiju možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

 

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 , 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br.12-EVM/2019-JN klasa: 340-01/19-02/4, urbroj:2111-05-03-19-03 od 17.09.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br. 12-EVM/2019-JN

U prilogu:

Poziv za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 16. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 23. rujna 2019. (ponedjeljak ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prihvaćanju ponude za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom za projekt izvođenje radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu, Evidencijski broj nabave:4/EVM JN/2019

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za 2018. godinu

6. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

 

Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu

Dana 04.09.2019. godine je potpisan ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu u vrijednosti od 7.110.032,25 kn sa PDV-om .
Radove će izvoditi Zajednica ponuditelja: Elmo d.o.o., Ignjatička 10, 43290 Grubišno Polje, OIB: 26548259188 i Poljoprivredna zadruga Skočaj, Bana Josipa Jelačića 6, 43532, Đulovac, OIB: 88945219889
Projekt se financira iz podmjere 7.4. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

-rast i razvoj poduzetništva
-tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
-uravnotežen regionalni razvoj.

Više o Programu dostupno na poveznici:

https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-za-2019

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) ) i članka 31. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII, 4/XIII – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Stauta Općine Đulovac i 2/1018 – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) Općinsko vijeće Općine Đulovac objavljuje pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac obuhvaća:
• Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac
broj 05/04)
• Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 3/VIII)
• Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 1/XI)
• Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 6/XII)
• Odluku o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 5/19)
IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Đulovac zamjenjeni su svi kartografski prikazi iz Prostornog plana uređenja Općine Đulovac, slijedom čega je Pročišćeni Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Đulovac sadržan u elaboratu „IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac“ kojega je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Đulovac objavit će se u
„Službenom glasniku općine Đulovac“.

Poziv na 15. sjednicu OV

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 15. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 2. kolovoza 2019. (petak ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 14.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o usvajanju IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (zbog veličine datoteke nismo u mogućnosti Plan dostaviti e-mailom isti je dostupan u JUO Općine Đulovac te na web stranici : www.djulovac.hr )

3. Donošenje Odluke o objavi pročišćenog tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac

5. Donošenje Odluke o prestanku važenja dosadašnje Odluke o osnivanju postrojbe CZ Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Đulovac

7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019.

10. Ispravak Odluke o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže

11. Donošenje Odluke o ispravku Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đulovac

12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi (Odluka o visini naknade za ostvarivanje prava na troškove stanovanja)

13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru i imenovanju ravnateljice DV Sunce

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku o izboru ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji zgrade DV Sunce u Đulovcu,

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

 

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN klasa:404-03/19-01/4,urbroj:2111-05-03-19-03 od 12.07.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN

Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na :

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17) i članka 50. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“) ,članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac E-8-EMV/2019-JN klasa: 404-03/19-02/3 , urbroj:2111-05-03-19-03 od 11.06.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac

Cijeli tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima: