Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac),    općinski načelnik Općine Đulovac dana 11. siječnja 2019 . godine raspisao je

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Tekst natječaja sa prilozima, obrascima  dostupni su na:

Icon

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Icon

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za a financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva  iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Icon

Upute za prijavitelje-civilno društvo

Icon

OBRASCI udruge 2020-civilno društvo

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),   općinski načelnik Općine Đulovac dana 15. siječnja 2020 . godine raspisao je

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Tekst natječaja sa prilozima, obrascima  dostupni su na:

Icon

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Icon

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata udruga  iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Icon

Upute za prijavitelje sport i kultura

Icon

Obrasci

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2020. godinu, ev. br. nabave 21-EVM-JN/2020, klasa:340-03/20-01/4,urbroj:2111/05-03-20-03 od 14.01.2020. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2020. godinu

Cijeli tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na :

Icon

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba - kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2020. god

Icon

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Icon

Zapisnik o postupku pregleda i ocjene ponuda

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2020. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac, Klasa: 550-02/20-02/2, Urbroj:2111/05-03-20-03 od 07.01.2020. općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2020. godinu

 

Icon

Tekst javnog poziva

Icon

Obrazac zahtjeva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11 i 64/15 ), članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja Klasa: 372-03/19-01/2-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 30. prosinca 2019., Komisija za provođenje postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Icon

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Icon

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac-obrazac ponude zakup poslovnog prostora

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Obavještavam Vas da je Središnji državnog ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Također, objavljen je i obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje.

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Icon

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Icon

Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 17. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 02. prosinca 2019. ( ponedjeljak ) s početkom u 13:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Đulovcu, Đurina 132.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,

3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

3. a. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini u općini Đulovac,

3.b. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2019. godinu

3.c.Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini

3.d. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2019. godini

4. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2020.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2021.-2022.g. i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2020.-2022.g.

5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2020.g.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

6.a. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

6.b. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2020.g.

6.c. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2020. godinu

6.d. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2020.g.

6.e. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g.

6.f. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2020. godini

7. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu,

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2020. g.

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac

10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac u 2020. godini

11. Donošenje Odluke o odobravanju zamjene zemljišta za Društvenog doma u Velikim Bastajima

12. Donošenje Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Đulovac

13. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali

Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021. i 2022.

Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 24.419.600,00 kn, koliko iznose i planirani rashodi.
Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje i primljenih Uputa Ministarstva financija.
Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2020 – 2022. godine daje se na javnu raspravu.

U ovoj godini Općina Đulovac je provela postupak jednostavne nabave za pružanjem usluge nabave dugoročnog novčanog kredita u kunama uz valutnu klauzulu u Eurima te je trenutno u postupku pribavljanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za kreditno zaduženje od Hrvatske poštanske banke u iznosu od 2.000.000,00 kn za sufinanciranje projekata modernizacije nerazvrstanih cesta i rekonstrukcije i proširenja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska

U prihodovnoj strani posebnu pažnju ćemo posvetiti povlačenju sredstava iz fondova, kako državnih tako i sredstava iz EU.
Fokus u 2020. godini bit će nam projekti izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture .Tijekom 2020. godine pripremat će se novi projekti energetske obnove općinske zgrade , projekt izgradnje nove općinske zgrade polivalentne namjene, te projekt izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića Sunce.

Novi naglasak stavljen je na razvoj općine i gospodarstvo, pa su i dalje osigurana sredstva za poticanje poduzetništva i poljoprivrede .
Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Općine kao jedinice lokalne samouprave. Nastojali smo pri tome u dobroj mjeri održati u proračunu programe koji doprinose kvaliteti života stanovnika naše Općine.

U nacrtu proračuna za 2020. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Općina Đulovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja istih.
Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Isto vrijedi ukoliko se prijedlog odnosi na povećanje planiranog iznosa za već postojeći projekt ili aktivnost.

Uz prijedlog nove ili povećane vrijednosti projekta ili aktivnosti, prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u Proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Bez tog elementa prijedlog izmjena proračunskih rashoda neće biti moguće usvojiti. Javna rasprava otvorena je do 02. prosinca 2019. godine.
Do tog datuma najkasnije do 9,00 sati trebaju u pisarnici Općine biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Jedinstveni upravni odjel. Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na proračun. Obrazac nije obvezan za korištenje, te se prijedlog može dostaviti i u drugačijoj formi.

Još jednom vas pozivamo da svojim konstruktivnim prijedlozima pridonesete kvaliteti proračuna Općine Đulovac, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih stanovnika naše Općine.
Očitovanja zainteresirane javnosti možete uputiti na adresu Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac ili na e-mail adresu opcina.djulovac@gmail.com putem obrasca za savjetovanje ili upisati svoje primjedbe ili komentare na dolje za to predviđeno mjesto pod “KOMENTARI”

Icon

Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021. i 2022.

Icon

Službeni prijedlog proračuna za 2020. godinu

Icon

Obrazac prijedloga-primjedbi na proračun 2020.

Natječaj za provedbu tipa operacije “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.1.2. Lokalne razvojne strategije ” Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

OZNAKA NATJEČAJA: PMG-2/2019

za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 677.196,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu: 111.124,50 HRK (15.000 EUR) koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA PREUZIMA SE NA MREŽNOJ STRANICI LAG-a- opcija  NATJEČAJI – mjera 1.1.2. LRS.DRUGI NATJEČAJ

ili u nastavku ove objave

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 18.11.2019., a najkasnije do 23.12.2019.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se dvije  radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:

05.11.2019. (utorak), Daruvar, gradska vijećnica, u 17:00

16.11.2019.(subota),Grubišno Polje, za vrijeme održavanja Sajma sira , Osnovna škola I.N.Jemeršića u 14:00

Za dolazak na radionicu nije se potrebno  unaprijed najaviti!

DOKUMENTI  NATJEČAJA

Natječaj za tip operacije  1.1.1.Lokalne razvojne strategije sukladan mjeri 6.3.1.Programa ruralnog razvoja

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A –  Prijavni obrazac

Obrazac B –  Poslovni plan (opisni – Word dio )

Obrazac B –  Poslovni plan ( tablični – Excel dio)

Obrazac C –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E  –  Kriteriji odabira

Obrazac F  –  EVPG kalkulator

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a „Bilogora-Papuk“

Prilog  V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a „Bilogora-Papuk“

INFO EURO – link – http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) Općinski načelnik , dana 18. listopada 2019. objavljuje

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovacu akademskoj godini 2019./2020.

Natječaj je otvoren je od 18.10.2019. godine do zaključno 15.11.2019. godine. Tekst natječaja i obrazac zamolbe za stipendiju možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Icon

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2019./2020.

Icon

Obrazac zamolbe za dodjelu stipendije