Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske

U okviru projekta “Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela (NPM) Republike Hrvatske”, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., provodi kratku anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske. Svrha provođenja ankete je prikupljanje prometnih podataka o putovanjima građana RH koji će se iskoristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a. Ažurirani prometni model koristit će se kao alat za izradu raznih prometnih projekata, studija i raznih simulacija i kao takav koristit će širem hrvatskom društvu i gospodarstvu.

Anketa se sastoji od seta kratkih pitanja kojima se nastoje prikupiti podaci o načinu putovanja stanovnika Republike Hrvatske.
Vaše nam je sudjelovanje bitno te Vas molimo da izdvojite samo pet minuta vremena i iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Svojim odgovorima imate priliku doprinijeti postupku prikupljanja prometnih podataka i izravno biti uključeni u sami projekt, time i razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj.

Anketi možete pristupiti putem veze: http://bit.ly/SurveyNTM

Obavijest o kreditiranju proljetne sjetve u 2020.g.

Obavještavamo Vas da Bjelovarsko–bilogorska županija i ovu godinu subvencionira kamatu za kreditiranje proljetne sjetve u cilju pomoći našim poljoprivrednicima za što jeftinijom i kvalitetnijom realizacijom proljetne sjetve, stoga je župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisao Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2020. godini, (KLASA: 320-01/19-01/45, URBROJ: 2103-09-20-12), a koji će biti objavljen u Bjelovarskom listu i na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije www.bbz.hr, 10. veljače 2020. godine.

Ovim putem Vam dostavljamo Javni poziv, obrazac Zahtjeva, Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti, Privolu/ suglasnost za obradu/objavu osobnih podataka za odobrenje kredita za proljetnu sjetvu 2020. godine za fizičke osobe, te Vas molim da, kao i prošlih godina, popunjene obrasce, presliku rješenja Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, Izjavu o potporama male vrijednosti, obostranu presliku osobne iskaznice dostavljate u Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije poštom jednom tjedno (npr. petkom) kako bi mogli dostaviti odluke poslovnim bankama ponedjeljkom za protekli tjedan ili na e-mail: daliborka.vrankic.horvat@bbz.hr.

 

Dokumentacija:

Icon

Kreditiranje proljetne sjetve u 2020.g. - dokumentacija

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII, 2/2018 i 6/2019 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) , te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac, klasa:943-01/20-01/1, ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020., Općinski načelnik Općine Đulovac raspisuje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Cijeli tekst natječaja sa obrascom ponude možete preuzeti na:

Icon

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Icon

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem-obrazac ponude

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2020. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2020. godinu, ev. br. nabave 18-EVM-JN/2020, klasa:310-02/20-01/2,urbroj:2111/05-03-20-03 od 28.01.2020. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

 

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2020. godinu

 

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama ispod:

Icon

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2020. godinu

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda-električna energija

Icon

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-električna energija

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac),    općinski načelnik Općine Đulovac dana 11. siječnja 2019 . godine raspisao je

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Tekst natječaja sa prilozima, obrascima  dostupni su na:

Icon

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Icon

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za a financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva  iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Icon

Upute za prijavitelje-civilno društvo

Icon

OBRASCI udruge 2020-civilno društvo

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),   općinski načelnik Općine Đulovac dana 15. siječnja 2020 . godine raspisao je

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Tekst natječaja sa prilozima, obrascima  dostupni su na:

Icon

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Icon

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata udruga  iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Icon

Upute za prijavitelje sport i kultura

Icon

Obrasci

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2020. godinu, ev. br. nabave 21-EVM-JN/2020, klasa:340-03/20-01/4,urbroj:2111/05-03-20-03 od 14.01.2020. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2020. godinu

Cijeli tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na :

Icon

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba - kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2020. god

Icon

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Icon

Zapisnik o postupku pregleda i ocjene ponuda

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2020. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac, Klasa: 550-02/20-02/2, Urbroj:2111/05-03-20-03 od 07.01.2020. općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2020. godinu

 

Icon

Tekst javnog poziva

Icon

Obrazac zahtjeva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11 i 64/15 ), članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja Klasa: 372-03/19-01/2-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 30. prosinca 2019., Komisija za provođenje postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Icon

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Icon

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac-obrazac ponude zakup poslovnog prostora

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Obavještavam Vas da je Središnji državnog ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Također, objavljen je i obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje.

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Icon

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Icon

Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje