Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 , 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br.12-EVM/2019-JN klasa: 340-01/19-02/4, urbroj:2111-05-03-19-03 od 17.09.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br. 12-EVM/2019-JN

U prilogu:

Poziv za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 16. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 23. rujna 2019. (ponedjeljak ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prihvaćanju ponude za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom za projekt izvođenje radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu, Evidencijski broj nabave:4/EVM JN/2019

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za 2018. godinu

6. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

 

Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu

Dana 04.09.2019. godine je potpisan ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu u vrijednosti od 7.110.032,25 kn sa PDV-om .
Radove će izvoditi Zajednica ponuditelja: Elmo d.o.o., Ignjatička 10, 43290 Grubišno Polje, OIB: 26548259188 i Poljoprivredna zadruga Skočaj, Bana Josipa Jelačića 6, 43532, Đulovac, OIB: 88945219889
Projekt se financira iz podmjere 7.4. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

-rast i razvoj poduzetništva
-tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
-uravnotežen regionalni razvoj.

Više o Programu dostupno na poveznici:

https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-za-2019

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) ) i članka 31. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII, 4/XIII – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Stauta Općine Đulovac i 2/1018 – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) Općinsko vijeće Općine Đulovac objavljuje pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac obuhvaća:
• Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac
broj 05/04)
• Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 3/VIII)
• Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 1/XI)
• Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 6/XII)
• Odluku o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 5/19)
IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Đulovac zamjenjeni su svi kartografski prikazi iz Prostornog plana uređenja Općine Đulovac, slijedom čega je Pročišćeni Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Đulovac sadržan u elaboratu „IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac“ kojega je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Đulovac objavit će se u
„Službenom glasniku općine Đulovac“.

Poziv na 15. sjednicu OV

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 15. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 2. kolovoza 2019. (petak ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 14.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o usvajanju IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (zbog veličine datoteke nismo u mogućnosti Plan dostaviti e-mailom isti je dostupan u JUO Općine Đulovac te na web stranici : www.djulovac.hr )

3. Donošenje Odluke o objavi pročišćenog tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac

5. Donošenje Odluke o prestanku važenja dosadašnje Odluke o osnivanju postrojbe CZ Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Đulovac

7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019.

10. Ispravak Odluke o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže

11. Donošenje Odluke o ispravku Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đulovac

12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi (Odluka o visini naknade za ostvarivanje prava na troškove stanovanja)

13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru i imenovanju ravnateljice DV Sunce

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku o izboru ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji zgrade DV Sunce u Đulovcu,

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

 

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN klasa:404-03/19-01/4,urbroj:2111-05-03-19-03 od 12.07.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN

Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na :

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17) i članka 50. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“) ,članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac E-8-EMV/2019-JN klasa: 404-03/19-02/3 , urbroj:2111-05-03-19-03 od 11.06.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac

Cijeli tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Obavijest o prestanku zaprimanja papirnatih i skeniranih računa te prihvatu isključivo eRačuna

Obavještavamo Vas da je Općina Đulovac obveznik provođenja javne nabave.

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 1. srpnja 2019. godine Općina Đulovac više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila.

Napominjemo kako je Općina Đulovac sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezan zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normi.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanje računa.

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) načelnik Općine Đulovac objavljuje javnu raspravu o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Tekst poziva, prijedlog izmjena i dopuna 4. izmjena i dopuna PPUOĐ možete preuzeti na linkovima: