Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 600 m’ nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) prema kamenolomu Šandrovac E-14-EVM/2018-JN, klasa:340-03/08-01/4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 05.07.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 600 m’ nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) prema kamenolomu Šandrovac E-14-EVM/2018-JN,

Tekst Odluke sa zapisnikom o otvaranju i pregledu i ocijeni ponuda možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) prema kamenolomu Šandrovac E-14-EVM/2018-JN
Icon
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda E-14-EVM/2018-JN
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda E-14-EVM/2018-JN

Obavijest o obvezi objave polugodišnjeg izvješća o primljenim donacijama za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavilo je dana 02.07.2018. Obavijest o obvezi objave polugodišnjeg izvješća o primljenim donacijama za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.

Cijeli tekst obavijesti možete preuzeti na linku:

Icon
Obavijest o obvezi objave polugodišnjeg izvješća o primljenim donacijama za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta uz društveni dom u Maslenjači

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači Ev,br. E-11/2018-JN, klasa:404-03/18-01/1,urbroj:2111-05-03-18-03 od 04.06..2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači Ev,br. E-11/2018-JN,

Odluku sa Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda , Zapisnikom o pregledu i ocijeni ponuda možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta uz društveni dom u Maslenjači
Icon
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

 

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), Općinski načelnik Općine Đulovac, dana 24. svibnja 2018. donosi

ODLUKU o imenovanju službenice za zaštitu podataka

I. Ivana Piplica, mag. iur, zaposlenica tvrtke Municipal d.o.o. imenuje se službenicom za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Ime i prezime: Ivana Piplica

Adresa i mjesto rada: Ante Starčevića 5, Đakovo, Municipal d. o. o.

Službeni telefon: 0914699993

E-mail adresa: ipiplica.municipal@gmail.com.

Odluku o imenovanju službenice za zaštitu podataka dostupna je na linku:

Icon
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

„ZAŽELI jednake mogućnosti – Program zapošljavanja žena u općini Đulovac“

Općina Đulovac u suradnji s partnerima provodi projekt „ZAŽELI jednake mogućnosti – Program zapošljavanja žena u općini Đulovac“ kojim će se zaposliti 12 žena koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života starijim i nemoćnim osobama, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.

Starije i nemoćne osobe bez odgovarajuće skrbi i osobe s invaliditetom kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti trebaju se prijaviti na broj telefona 043/382-028 ili to mogu učiniti osobnim dolaskom u općinu.

Icon
Anketni upitnik za krajnje korisnike projekta-obrazac

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 6.  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11 i 64/15 ), članka 3. Odluke o raspisivanju  javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac, klasa: 372-03/18-01/2,urbroj:2111/05-03-18-03 od   2. svibnja 2018., Komisija za provođenje postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje:

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora  u vlasništvu Općine Đulovac

 

Tekst javnog natječaja i obrazac ponude možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni natječaj o zakup poslovnih prostora 2018.

Icon
Obrazac ponude-zakup poslovni prostori

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/2, URBROJ: 2111/05-01-18-01 od 15. svibnja 2018. godine i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/3, URBROJ: 2111/05-03-18-03, od 5. lipnja 2018. godine, objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Tekst javnog poziva, Program i potrebne obrasce možete preuzeti na linku:

Icon
Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 7. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 15. lipnja 2018. (petak) s početkom u 15.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći: D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća općine Đulovac,

2. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Đulovac.

3. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
Popis katastarskih čestica Đulovac
Icon
Odluka o donošenju Programa raspolaganja na području Općine Đulovac.
Icon
Zapisnik sa 6.sjednice OV

Javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), Općina Đulovac izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.

Javni uvid će se održati od 7. lipnja 2018. do 22. lipnja 2018. radi pribavljanja prigovora na isti.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac dostupan je na službenim stranicama Općine Đulovac ( www.djulovac.hr), izložen je u prostorijama Općine Đulovac, Đurina 132, 43532 Đulovac, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00, te na Oglasnoj ploči Općine Đulovac.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja.

Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac mogu se dostaviti do kraja javnog uvida zaključno do 22. lipnja 2018. godine te se isti mogu dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43532 Đulovac ili na sljedeću e-mail adresu: opcina.djulovac@gmail.com

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u obzir.

O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće u roku od 15 dana.

Icon
Obrazac sudjelovanja na javnom uvidu
Icon
Tablica- Popis katastarskih čestica, Općina Đulovac
Icon
Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Icon
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Đulovac

Financijski instrumenti u poljoprivredi-predavanja

LAG Bilogora-Papuk u sklopu gospodarske manifestacije Vinodar organizira dva vrlo zanimljiva predavanja vezana uz poljoprivredu.

Zakon o oobiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i Programi kreditiranja u poljoprivredi odnosno službeni je naziv tih programa :Financijski instrumenti u poljoprivredi.

Predavanja su otvorena za javnost i nije potrebna prethodna najava.