Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2018. godinu,, 402-03/18-01/2-2-1, urbroj:2111/05-03-18-03 od 15.03.2018 načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Tekst Odluke, Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore možete preuzeti na linkovima:

Icon
Prijedlog liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore
Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2018. godinu, klasa:402-03/18-02-1-1, urbroj:2111/05-03-18-03 od 15.03.2018. , načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Tekst Odluke, Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2018. godinu možete preuzeti na linkovima:

 

Icon
Prijedlog liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2018.
Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

LAG Bilogora-Papuk dodjeljuje bespovratna sredstva malim poljoprivrednicima

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2 LRSPotpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava OZNAKA NATJEČAJA: PMG-1/2018za područje gradova : Grubišno Polje i Daruvar te općina :Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Dokumenti koji su sastavni dio Natječaja:

Natjecaj LAG Bilogora-Papuk TO 1.1.2 LRS (pdf)

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Poslovni plan (opisni – Word dio )

Obrazac B. – Poslovni plan ( tablični – Excel dio)

Obrazac C. – Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. – Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E. – Kriteriji odabira

Obrazac F. – FADN kalkulator_2018

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Prilog V. Pravilnik o procjeni,odabiru i vrednovanju projekata LAG-a Bilogora-Papuk

 

Icon
Natječajna dokumentacija LAG Bilogora-Papuk potpora za male poljoprivrednike

 

Objava poziva za 5. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 5. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 13. ožujka 2018. (utorak) s početkom u 15.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća općine Đulovac,

2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Đulovac

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Đulovac

4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đulovac,

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za 2017. godinu,

6. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2017. godinu

6.a. Razmatranje i usvajanje Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Đulovac za 2018. godinu

6. b. Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2018. godinu

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza za 2017. godinu

a. Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine

Đulovac

b. Pravilnik kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Đulovac

8. Donošenje Odluke o Izvješća o financijskom poslovanju VZO-Đulovac za 2017. godinu

9. Donošenje oduke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom Općine Đulovac za 2017. godinu

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017. godini,

13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2017. godinu,

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2017.godini.

15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2018. g.

16. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,

17. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

17. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u općini Đulovac,

a. Donošenje Odluke i I, izmjenama i dopunama Programa obrazovanja , kulture i sporta u 2018. godini

18. Donošenje Oduke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

19. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
Radni materijali za 5. sjednicu općinskog vijeća

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i članka 50. stavka 1. točke 18. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) ), općinski načelnik Općine Đulovac, dana 05. ožujka 2017. godine, donio je

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

koju možete preuzeti na linku:

Icon
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Icon
Odluka o izradi PGO Općine Đulovac za razdoblje 2017-2022
Icon
Plan gospodarenja otpadom-radna verzija nacrt

 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani

Na temelju članka 1. i 3. Odluke o Odluke o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani , Klasa: 320-02/18-01/1 Urbroj: 2111/05-03-18-03 od 20.02.2018. sukladnu Pravilniku o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake (NN 107/13) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani

Tekst javnog natječaja i obrazac ponude možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani
Icon
Obrazac ponude zakup poljoprivrednog zemljišta

Obavijest poljoprivrednicima

Bjelovarsko–bilogorska županija i ovu godinu subvencionira kamatu za kreditiranje proljetne sjetve u cilju pomoći našim poljoprivrednicima za što jeftinijom i kvalitetnijom realizacijom proljetne sjetve, stoga je župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisao Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2018. godini, (KLASA: 320-01/18-01/1, URBROJ: 2103-09-18-16) koji će biti objavljen u Bjelovarskom listu i na www.bbz.hr, 5. veljače 2018. godine.

Ovim putem Vam dostavljamo Javni poziv i obrazac Zahtjeva za odobrenje kredita za proljetnu sjetvu 2018. godine za fizičke osobe, te Vas molimo da, kao i prošlih godina, popunjene obrasce i preslike Rješenja ili Iskaznice Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, Izjavu o potporama male vrijednosti dostavljate u Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije poštom jednom tjedno (npr. petkom) kako bi mogli dostaviti odluke poslovnim bankama ponedjeljkom za protekli tjedan ili na e-mail: daliborka.vrankic.horvat@bbz.hr.

Poslovne bake u kojima korisnici mogu realizirati kredit za proljetnu sjetvu su:

– Privredna banka Zagreb,
– Erste & Steiermärkische bank,
– Zagrebačka banka,
– Podravska banka i
– Hrvatska poštanska banka

Za dodatne informacije slobodno se javite na telefon: 221-922.

Tekst javnog poziva sa popratnim obrascima možete preuzeti na linku

Icon
Javni poziv i obrazac Zahtjeva za odobrenje kredita za proljetnu sjetvu 2018.

 

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2018. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac, Klasa: 550-02/17-02/2, Urbroj:2111/05-03-18-03 od 31.01.2018. općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2018. godinu

Tekst javnog poziva , odluku i obrazac možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2018. godinu
Icon
Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac
Icon
Obrazac za podnošenje zahtjeva-ostale naknade

 

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2018. godinu, ev. br. nabave 30-EVM-JN/2018, klasa:310-02/18-01/2,urbroj:2111/05-03-18-03 od 22.01.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2018. godinu

Tekst Odluke sa propadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2018. godinu
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - HEP

 

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu za 2018. godinu

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.13/2017) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2018. GODINU

Tekst javnog poziva, Programa poticaja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za 2018. godinu sa pripadajućim obrascima možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu za 2018. godinu
Icon
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu

 

 

Obrasci zahtjeva i izjava:

Icon
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu-obrasci

-Obrazac 1-Sufinanciranje troskova osiguranja 2018
-Obrazac 2-Tekuće pomoći poljoprivrednicima 2018
-OBRAZAC-3-Potpore-za-autohtone proizvode 2018
-OBRAZAC-4-Potpore-za-stručno usavršavanje-doškolovavanje 2018
-OBRAZAC-5-Potpore-za-otvaranje-novih-radnih-mjesta-novo-zaposljavanje 2018
-OBRAZAC-6-Potpore-za-otvaranje-novih-poduzeća 2018
-OBRAZAC-7-Potpore-za-poduzetnike 2018-konzultantske usluge
-OBRAZAC-8-Potpore-za-poduzetnike-legalizacija 2018

-Obrazac Izj-1
-Obrazac Izj-2
-Obrazac Izj-3