II Izmjene i dopune javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 , 10/2018 i 13/2018-izmjene i dopune) i Odluke Općinskog načelnika o izmjeni i dopuni Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/3-1/2, URBROJ: 2111/05-03-18-03, od 01.10. 2018. godine, objavljuje se

II.IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Tekst II. izmjene možete preuzeti na linku:

Poziv na informativne radionice projekta “Spona”

Riječ je o jednom u nizu europskih projekata koji su odobreni Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a koji sveukupno iznose 400 milijuna kuna. Projekt „Spona“ vrijedan je 1.394.258,71 kuna, bespovratnih sredstava, financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda, natječaja „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Bjelovarsko-bilogorska županija, nositelj projekta „Spona“, i partneri projekta Udruga invalida Bjelovar, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva i Udruga Lovari Romska kuća pozivaju Vas na informativnu radionicu dana:
21. siječnja 2019. (ponedjeljak) Dom kulture, Ivana Mažuranića 6, BJELOVAR, s početkom u 10.00 sati
23. siječnja 2019. (srijeda) Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Petra Preradovića 26, DARUVAR s početkom u 10.00 sati
25. siječnja 2019. (petak) Matica umirovljenika Čazma, Ulica kralja Tomislava 10a, ČAZMA, s početkom u 10.00 sati
29. siječnja 2019. (utorak) NK Garić Garešnica, Petra Svačića 11f, GAREŠNICA, s početkom u 10.00 sati
31. siječnja 2019. (četvrtak) CIK dr. Franjo Tuđman, Ivana N. Jemeršića 1, GRUBIŠNO POLJE, s početkom u 10.00 sati

Projekt „Spona“ (UP.02.1.1.06.0032) pruža potporu dugotrajno nezaposlenim i marginaliziranim skupinama kroz edukacije i radionice kako bi se smanjio rizik od socijalne isključenosti.

Ovim putem pozivamo dugotrajno nezaposlene osobe da nam se pridruže na informativnim radionicama kako bi saznali o mogućnosti besplatne prekvalifikacije za željeno zanimanje koje se po završetku upisuje u E-radnu knjižicu.
Za dodatne informacije obratite se Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport, višoj stručnoj suradnici Uni Bosanac, telefon 043/221-938 ili na e-mail adresu una.bosanac@bbz.hr

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2019. godinu, ev. br. nabave 29-EVM-JN/2019, klasa:340-03/19-01/4,urbroj:2111/05-03-19-03 od 11.01.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2019. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), općinski načelnik Općine Đulovac dana 11. siječnja 2019 . godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2019. godini

Tekst javnog natječaja sa pripadajućim dokumentima možete preuzeti na linkovima:

Objava javnog natječaja za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2019. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 11. siječnja 2019 . godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2019. godini

Tekst javnog natječaja sa pripadajućim dokumentima možete preuzeti na linkovima:

Objava javnog poziva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.13/2018) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2019. GODINU

Tekst javnog poziva, Programa poticaja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za 2019. godinu sa pripadajućim obrascima možete preuzeti na linkovima:


Obrasci zahtjeva:


Obrasci izjava:

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 12. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 28. prosinca 2018. ( PETAK) s početkom u 13:00 sati . Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o V. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac,

2.1. Odluke o IV. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2018. godinu,

2.2.Odluke o IV. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu,     civilnom društvu i o stalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2018. godinu i

2.3. donošenje III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2018. godini

2.4. donošenje 4. izmjene Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2018. godinu

3. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sa Planom razvojnih programa za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,

3.1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2018. godinu

3.2. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini u općini Đulovac

3.3. Donošenje Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2019. godinu

3.4. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini

3.5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2019.g.

3.6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.g.

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu.

5. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu,

6. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2018. godini

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

8. Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2019. g.

9. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr. Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Augustin Čović, v.r.,

predsjednik OV

 

Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu

Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 20.819.865,00 kn.

Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje i primljenih Uputa Ministarstva financija.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2019 – 2021. godine daje se na javnu raspravu.

U ovoj godini Općina Đulovac je provela postupak jednostavne nabave za pružanjem usluge nabave dugoročnog novčanog kredita u kunama uz valutnu klauzulu u Eurima te je trenutno u postupku pribavljanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za kreditno zaduženje od Hrvatske poštanske banke u iznosu od 2.000.000,00 kn za sufinanciranje projekata modernizacije nerazvrstanih cesta i rekonstrukcije i proširenja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska

U prihodovnoj strani posebnu pažnju ćemo posvetiti povlačenju sredstava iz fondova, kako državnih tako i sredstava iz EU.

Fokus u 2019. godini bit će nam projekti izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture .Tijekom 2019. godine pripremat će se novi projekti energetske obnove općinske zgrade , projekt izgradnje nove općinske zgrade polivalentne namjene, te projekt izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića Sunce.

Novi naglasak stavljen je na razvoj općine i gospodarstvo, pa su i dalje osigurana sredstva za poticanje poduzetništva i poljoprivrede .

Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Općine kao jedinice lokalne samouprave. Nastojali smo pri tome u dobroj mjeri održati u proračunu programe koji doprinose kvaliteti života stanovnika naše Općine.

U nacrtu proračuna za 2019. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Općina Đulovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja istih.

Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Isto vrijedi ukoliko se prijedlog odnosi na povećanje planiranog iznosa za već postojeći projekt ili aktivnost.

Uz prijedlog nove ili povećane vrijednosti projekta ili aktivnosti, prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u Proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Bez tog elementa prijedlog izmjena proračunskih rashoda neće biti moguće usvojiti. Javna rasprava otvorena je do 21. prosinca 2018. godine.

Do tog datuma najkasnije do 15,00 sati trebaju u pisarnici Općine biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Jedinstveni upravni odjel. Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na proračun. Obrazac nije obvezan za korištenje, te se prijedlog može dostaviti i u drugačijoj formi.

Još jednom vas pozivamo da svojim konstruktivnim prijedlozima pridonesete kvaliteti proračuna Općine Đulovac, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih stanovnika naše Općine.

Nacrt prijedloga proračuna sa obrascom za Vaše primjedbe i prijedloge možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji doma u Velikim Bastajima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji doma u Velikim Bastajima , Evidencijski broj nabave: E-19-1-EMV/2018-JN, klasa: Klasa: 406-09/18-02/4-2, urbroj:2111-05-03-18-03 od 23.11.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji doma u Velikim Bastajima

Evidencijski broj nabave: E-19-1-EVM/2018-JN

Odluku sa pripadajućim zapisnicima dostavljena je u prilogu:

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 11. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 03. prosinca 2018. ( PONEDJELJAK) s početkom u 13:00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Đulovac

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže Gornja Vrijeska

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju investicije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnju vodovodne mreže Gornja Vrijeska

4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Đulovac za 2019. godinu

5. Pitanja i prijedlozi