Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 18. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.3/2023) i članka 4. i 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), članka 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za pružanjem komunalne usluge obvezne deratizacije javnih površina na području Općine Đulovac za 2023. godinu, Klasa:363-01/23-01/01, URbroj:2103-08-03-23-03 od 18.09.2023. i članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021 i 8/2022-statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac),Općinski načelnik upućuje slijedeći

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupka jednostavne nabave za pružanjem komunalne usluge obvezne deratizacije javnih površina na području Općine Đulovac za 2023. godinu

Dokumentacija u nastavku: