Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.2/2021), članka 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 5/2022 i 9/2022 – izmjene i dopune) i Planu javne nabave Općine Đulovac za 2023. godinu, («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 1/2023 i 2/2023 ), Općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na implementaciji energetski učinkovite LED cestovne rasvjete -etapa 2. na na ŽC 3301 (u naseljima Mala Maslenjača, Gornja Vrijeska, Vukovije i Batinjani), te na ŽC 3094 (u naselju Mala Maslenjača), klasa: 310-02/23-01/1, urbroj: 2103-8-03-23-03 od 5. lipnja 2023.

1.3. REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 34

1.4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: Evidencijski broj nabave: E-35-EMV/2023-JN

Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 32.000,00 EUR-a bez uključenog poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Javno otvaranje ponuda počinje istekom roka za dostavu ponuda, dana 15. lipnja 2023 .g., u 12:00 sati na adresi Općine Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, u prostorima Općine Đulovac.