Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) saziva se 16. redovna sjednica VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazana za dan 20. svibanj 2023. (subota ) s početkom u 17:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

4. Donošenje Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini u općini Đulovac za 2022. godinu

5. Donošenje Odluka o prihvaćanja Odluke o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2022. godini

6. Donošenje Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u 2022. godini

7. Donošenje Odluka o prihvaćanu Izvješća o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za 2022

8. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

9. Donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora između Općine Đulovac i VZO Đulovac o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti VZO Đulovac u 2023. godini

10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“.

11. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“.6

12. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

13. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Đulovac

14. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni koeficijenta službenika i namještenika JUO Općine Đulovac

15. Donošenje odluke o izmjeni odluke o plaći općinskog načelnika Općine Đulovac

16. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću “Vladimir Nazor ” Daruvar i Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar

17. Donošenje Programa o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje sklapaju brak

18. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: pripadajući materijali biti će dostavljeni općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a biti će dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.