Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 14. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 4. prosinca 2015. (petak) s početkom u 16.00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Za sjednicu se predlažem slijedeći:

DNEVNI   RED

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
Donošenje Odluke o usvajanju 4. Rebalansa Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu i Projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2016.-2017. godine i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2015. -2017. godine
Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu i Projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2017.-2018. godine,
Donošenje odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu,
Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2016. -2018. godine,
Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac u 2016. godini,
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016. godini,
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, i sportu za 2016. godinu,
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac za 2016. godinu
Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: Općina Đulovac

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Povećaj font
Kontrast