Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 15. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 2. kolovoza 2019. (petak ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 14.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o usvajanju IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (zbog veličine datoteke nismo u mogućnosti Plan dostaviti e-mailom isti je dostupan u JUO Općine Đulovac te na web stranici : www.djulovac.hr )

3. Donošenje Odluke o objavi pročišćenog tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac

5. Donošenje Odluke o prestanku važenja dosadašnje Odluke o osnivanju postrojbe CZ Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Đulovac

7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019.

10. Ispravak Odluke o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže

11. Donošenje Odluke o ispravku Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đulovac

12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi (Odluka o visini naknade za ostvarivanje prava na troškove stanovanja)

13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru i imenovanju ravnateljice DV Sunce

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku o izboru ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji zgrade DV Sunce u Đulovcu,

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
15. sjednica OV-radni materijali
Icon
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac