Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , te 2/XIII, 2/2018 i 6/2019 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2021. godinu,, 402-03/21-01/2-2-1, urbroj:2111/05-03-21-03 od 01.03. 2020. načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac

za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2021. godinu i visini financijske potpore

Odluku sa pripadajućim Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2021. godinu i ocijenama projekata dostupne su u prilogu: