Na temelju odredbe članka 28. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj:5/2022 i 8/2022-izmjene i dopune ), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021) općinski načelnik Općine Đulovac dana 2. listopada 2023. godine donosi ODLUKU o odabiru ponude za za pružanjem komunalne usluge obvezne deratizacije javnih površina na području Općine Đulovac za 2023. godinu.

Odluka u prilogu: