Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/19 i 144/20), članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), vezano uz članak 298. stavak 1. točka 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na implementaciji energetski učinkovite LED cestovne rasvjete -etapa 1. na ŽC 3301 (naselja Đulovac, Katinac, Koreničani i Veliki Bastaji). ev. br. nabave 18-EVM-JN/2022, klasa:310-02/22-01/4 ,urbroj: 2103-8-03-22-03 od 01.08.2022., . Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na implementaciji energetski učinkovite LED cestovne rasvjete -etapa 1. na ŽC 3301 (naselja Đulovac, Katinac, Koreničani i Veliki Bastaji)

Tekst odluke u privitku: