Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 , 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na modernizacija nerazvrstane ceste Dobra Kuća (NC-N8),Ev.br.8-EVM/2020-JN klasa: 340-01/20-02/4, urbroj:2111-05-03-20-03 od 08.06.2020., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Dobra Kuća (NC-N8),-Ev.br. 8-EVM/2020-JN

Tekst odluke , zapisnik o otvaranju te pregledu i ocijeni ponuda dostupni su na
– odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizacija nerazvrstane ceste Dobra Kuća (NC-N8),-Ev.br. 8-EVM/2020-JN
– Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda