Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/19 i 144/20), članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Velikim Bastajima., ev. br 34-EVM-JN/2022, klasa: 404-03/21-01/4 ,urbroj:2111/05-03-21-03 od 07.04.2022., . Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u Velikim Bastajima

Odluku i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod: