Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine (zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi) , evidencijski broj nabave :E-33/2017-JN,klasa:612-08/17-02/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 23.10.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine (zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi) , evidencijski broj nabave :E-33/2017-JN

Tekst Odluke sa propadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima: