Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021 i 8/2022- statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statut Općine Đulovac) članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) , te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac, Klasa: 943-01/24-01/1, Ur.broj: 2103-08-03-24-03. od 11.04.2024. , Općinski načelnik Općine Đulovac raspisuje:

Javni natječaj za prodaju 8/112 vlasništva nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda

Natječajna dokumentacija u nastavku: