Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII  te 4/XIII, 2/2018 i 6/2019 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),   te Prijedloga liste prvenstva  Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac  u sportu i  kulturi za 2020. godinu, klasa:402-03/20-02-1-1, urbroj:2111/05-03-20-03 od 28.02.2020. ,  načelnik Općine Đulovac  donosi

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2020. godinu i visini financijske potpore

Sadržaj datoteke u privitku:

-Odluka  o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2020. godinu i visini financijske potpore
– Prijedloga liste prvenstva  Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac  u sportu i  kulturi za 2020. godinu

Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2020. godinu i visini financijske potpore