Na temelju članka 8. i 12. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac („( Službeni glasnik Općine Đulovac, br.1/2016 ,3/2016- izmjene i dopune i 8/2021-izmjene i dopune ) pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu jednokratne novčane naknada iz proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu

I.
Pravo na podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne naknade iz proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu“ mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Općine Đulovac
Jednokratna naknada je pravo na novčanu naknadu ili naknadu u naravi koju Općina Đulovac može odobrit samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji zbog trenutnih materijalnih teškoća nisu u
mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenje ili školovanja djeteta , teške bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.
Jednokratna naknada može se iznimno priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabavka neophodnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.
Pravo na jednokratnu naknadu nemaju samac ili kućanstvo:
– čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji, tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, prelazi iznos od 100%
osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade,
– ako su za podmirivanje iste potrebe ostvarili pravo na jednokratnu pomoć nadležnog Centra za socijalnu skrb.
Rješenje o priznavanju prava na jednokratnu naknadu donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela .
II.
Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku zajedno s dokumentacijom koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna naknada traži. (medicinska dokumentacija,
smrtni list, izvješće o nastaloj šteti od elementarne nepogode i sl.) Javni poziv je otvoren od dana objave do 31.12.2022. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu.
III.
Visina jednokratne naknade iz proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu može se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu, u pravilu do iznosa od 500,00 kuna po pojedinom zahtjevu. Jednokratna naknada može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istom korisniku jednom godišnje, osim u posebno teškim slučajevima kad se ista može odobriti i dva puta godišnje , o čemu odlukom odlučuje općinski načelnik, ali ne više od 1.000,00 kuna godišnje.
IV.
Sredstva za ostvarivanje ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Đulovac za 2022. godinu u programu 1007: Socijalna skrb, Akt.A100703 Ostali programi socijalne skrbi, pozicija:101-jednokratne naknade,
konto:37219-ostale naknade iz proračuna u novcu.
V.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac ili na mrežnoj stranici općine , www.djulovac.hr Zahtjevi za isplatu jednokratne naknade za 2022. godinu podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac , Đurina 132 , 43 532 Đulovac ponedjeljkom i srijedom od 11.00 -13.00 sati. Javni poziv je otvoren od dana objave do 31.12.2021. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu.

Dokumentacija: