Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati  04. ožujka 2013. s početkom u 18.00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Za sjednicu se predlažem slijedeći:

                                                                                      D N E V N I      R E D

1.    Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Đulovac,
2.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac,
3.    Donošenje Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
4.    Donošenje Odluke o istupanju iz trgovačkog društva D-5 RARK
5.    Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopuna proračuna Općine Đulovac za 2013. I projekcija za 2014.-2015.
6.    Donošenje Programa održavanja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.,
7.    Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.,
8.    Donošenja Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Općine Đulovac u 2013. godini
9.    Donošenje Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu,
10.  Donošenje Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac za 2013. godinu,
11.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.,
12.  Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi,
13.  Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2013. godini,
14.  Donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja komunalnim otpadom,(Plan se može dobiti na uvid u JUO)
15.  Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja  Općine Đulovac, ,(Plan se može dobiti na uvid u JUO)
16.  Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluka o komunalnom doprinosu,
17.  Razno

Povećaj font
Kontrast