Na temelju članka 27. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12, 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac je izradio Upute za izradu proračuna Općine Đulovac i proračunskih korisnika Općine Đulovac za razdoblje 2022. – 2024.

Prema proračunskom kalendaru, Ministarstvo financija do 15. kolovoza tekuće godine dostavlja lokalnim jedinicama Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za iduće trogodišnje razdoblje. Na temelju dostavljenih Uputa Ministarstva i u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), lokalne jedinice trebaju izraditi svoje upute za izradu proračuna i dostaviti ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Navedeni rok od 15. kolovoza u kojem Ministarstvo financija dostavlja lokalnim jedinicama Upute za izradu proračuna nije izvršen, odnosno Ministarstvo financija do dana pisanja ovih Uputa nije objavilo i dostavilo lokalnim jedinicama Upute za izradu proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. S obzirom na kratkoću rokova za pripremu nacrta Proračuna, odnosno da isti treba biti predan općinskom načelniku, najkasnije do 15. listopada tekuće godine, Jedinstveni upravni odjel ne temelju Uputa Ministarstva financija dostavljenih krajem rujna 2021. izradio ove Upute za izradu Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2022.-2024. godine.

Po primitku Uputa Ministarstva financija, Jedinstveni upravni odjel će ukoliko bude potrebno tj. ako bude nekih novina u Uputama Ministarstva koje treba ugraditi u proračun i financijske planove, napraviti dopunu ovih Uputa.

Tekst Uputa kao i model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika možete preuzeti u privitku.