Uputa za izradu Prijedloga proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2019-2021.godine

Sukladno Zakonu o proračunu ( Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2019.-2021. godine s potrebnim prilozima.

Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.

Proračunski korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 10. listopada 2018. godine.

Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2019.-2021. godine i prilozi s obrascima dostavit će se pismenim putem, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Općine Đulovac – www.djulovac.hr