Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 , 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge zimskog održavanja čistoće javnih površina na području Općine Đulovac za 2020/2021 godinu Evidencijski broj nabave: E-23-EVM/2020-JN, klasa:340-041/20-01/4, ur.broj:2111/05-03-20-03, od 17.11.2020., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge zimskog održavanja čistoće javnih površina na području Općine Đulovac za 2020/2021 godinu Evidencijski broj nabave: E-23-EVM/2020-JN

Dokumentaciju vezanu za gore navedenu odluku možete preuzeti na sljedećem linku: