Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/XII 2/XIII ,2/2018 i 6/2019 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) i Planu javne nabave Općine Đulovac za 2020., Općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za pružanje komunalnih usluga zimskog održavanja čistoće javnih površina na području Općine Đulovac za 2020/2021 godinu , Evidencijski broj nabave: E-23-EVM/2020-JN-E, klasa: 340-01/20-02/1, urbroj:2111-05-03-20-03 od 06.11.2020.

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva za dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda na internetskim stranicama Općine Đulovac.

Poziv na dostavu ponuda objavit će se na internetskim stranicama Općine Đulovac: www.djulovac.hr
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 23
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: Evidencijski broj nabave: E-23-EVM/2020-JN
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV- 9060000-9 usluga čišćenja snijega
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 96.000,00 kn bez uključenog poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Javno otvaranje ponuda počinje istekom roka za dostavu ponuda, dana 16. studenog 2020.g., u 12:00 sati na adresi Općine Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, u prostorima Općine Đulovac