Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/2021), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) i Planu javne nabave Općine Đulovac za 2021., Općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za pružanje komunalnih usluga zimskog održavanja čistoće javnih površina na području Općine Đulovac za 2021/2022 godinu , Evidencijski broj nabave: E-12-EVM/2020-JN-, klasa: 340-01/21-01/1, urbroj:2111-05-03-21-03 od 27.10.2021.

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva za dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda na internetskim stranicama Općine Đulovac.

Poziva za dostavom ponuda uputit će se slijedećim gospodarskim subjektima:

1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr

2. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr

3. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jaković, Veliki Bastaji 46 e-mail: jakovic.promet@gmail.com

Poziv na dostavu ponuda objavit će se na internetskim stranicama Općine Đulovac: www.djulovac.hr

Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 96.000,00 kn bez uključenog poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Javno otvaranje ponuda počinje istekom roka za dostavu ponuda, dana 5. studenog 2021 .g., u 12:00 sati na adresi Općine Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, u prostorima Općine Đulovac.