Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za nabavom rabljenog traktora za komunalne djelatnosti ,Klasa;406-02/23-01/1; Urborj:2103-08-03-23-03 od 16.08.2023. u provedbi postupka jednostavne postupak jednostavne nabave za nabavom rabljenog traktora za komunalne djelatnosti Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje Poziv na dostavu ponude

 

1. BAKOV d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Rogovac 47a, 33404 Rogovac, e-mail: mirjanabakov@gmail.com

2. AUTO TIHI d.o.o.. ulica J.J. Strossmayera 227, Virovitica; e-mail: auto.tihi@vt.t-com.hr

3. MAKINA TRADE j.d.o.o. , Stari Gradec, Vladimira Nazora 167, 33405 Pitomača, e-mail: barbarabakov89@gmail.com