Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportskog igrališta u Malim Bastajima ., Klasa; 406-01/23-01/1; Urborj:2103-08-03-23-03 od 31.03.2023. u provedbi postupka jednostavne postupak jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji LC u Batinjanima prema lovačkom domu na k.č.br.1343 k.o. Vukovje Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje

1. CESTE d.d. Kupinovac 1, 43 000 Bjelovar, e-mail: tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr

2. STRABAG d.o.o. Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb, e-mail: cestogradnja@strabag.com

3. Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar, Bilogorska 43 000 Bjelovar, e-mail: pzc@pzc-bjelovar.hr

Poziv će biti objavljen i na mrežnoj stranici Naručitelja: www.djulovac.hr