Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za za izradu projektne dokumentacije Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju parka i trga u centru Općine Đulovac, k.č.1/2, k.o.Đulovac i evidencijski broj nabave: E-44-EVM/2023-JN., Klasa; 406-01/23-01/1; Urborj:2103-08-03-23-03 od 07.07.2023. u provedbi postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju parka i trga u centru Općine Đulovac, k.č.1/2, k.o.Đulovac Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.

Dokumentacija: