Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/2021), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) i Planu javne nabave Općine Đulovac za 2023., općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za pružanje komunalnih usluga zimskog održavanja čistoće javnih površina na području Općine Đulovac za 2023/2024 godinu , Evidencijski broj nabave: E-3-EMV-JN-2023 -, klasa: 340-01/23-01/1, urbroj:2103-08-03-23-03 od 16.01. .2023.

U prilogu :

– Zahtjev za dostavu ponuda

– dokumentacija o nadmetanju

– troškovnik excel