Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za pružanjem komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac za 2023. godinu., Klasa; 310-02/23-02/01; Urborj:2103-08-03-23-03 od 03.05.2023. u provedbi postupka jednostavne postupak jednostavne nabave za pružanjem komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac za 2023. godinu Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija za preuzimanje: