Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII). Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu, Ev.br. nabave EN-4/2016 BN

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova za izvođenjem radova na nastavku/dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu, Ev.br. nabave EN-4/2016 BN.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

Gospodarski subjekti kojima su upućeni Poziv za dostavom ponuda:

1. „HM“ PATRIA d.o.o., Oboj 47, 10 000 Zagreb, e:mail: igor@hm-patria.hr
2. ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje ;e-mail: elmo@elmo.hr
3. PRAJO BETON, Ul. Eriha Šlomovića 12, 33 000, Virovitica, e-mail: gradevinarstvo@prajobeton.hr
4. ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail: bozosilar@gmail.com

Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama. Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave.

Poziv za dostavu ponuda sa uputama ponuditeljima objavljen je na internetskim stranicama općine Đulovac www.djulovac.hr dana 06.06.2016. godine.

REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 4
Evidencijski broj nabave: E-4/2016/BN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 400.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Rok za dostavu ponuda je 23. lipanj 2016. do 12.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linkovima:

1. Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu, Ev.br. nabave EN-4/2016

Icon
Odluka početak radova projekt Cjepidlake 2016.

2. Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu, Ev.br. nabave EN-4/2016

Icon
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA- DOM KORENIČANI nastavak 2016.

3. Troškovnik za izvođenjem radova za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu-PDF

Icon
TROŠKOVNIK -Dom Koreničani zvršetak radova

4. Troškovnik za izvođenjem radova za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu-EXCEL

Icon
DOM KORENČANI-DOVRŠENJE ZA UPORABU-troškovnik EXCEL-pozivni

5. Grafički prilog-sheme/nacrti PDF

Icon
DOM KORENIČANI- nacrti PDF

6. Grafički prilog-sheme/nacrti DWG

Icon
DOM KORENIČANI- nacrti DXF