Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na sanaciji sportskog igrališta u Đulovcu na k.č.br. 221/1 k.o. Đulovac., Klasa; 406-01/23-03/1; Urborj:2103-08-03-23-03 od 29.08.2023. u provedbi postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na sanaciji sportskog igrališta u Đulovcu na k.č.br. 221/1 k.o. Đulovac. Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje Poziv za dostavu ponuda 

Dokumentacija u privitku: