Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.2/2021), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) i Planu javne nabave Općine Đulovac za 2022. godinu, («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2022 ), Općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o početku , klasa: 310-02/22-01/1, urbroj:2103-8-03-22-03 od 14. srpnja 2022.

Dokumentacija u nastavku: