Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za nabavom i dobavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2024. godinu , Klasa: 340-03/24-01/1; Urborj:2103-08-03-24-03 od 1609.01.2024. u provedbi postupka jednostavne nabave ; nabava i dobava roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2024. godinu, Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje Poziv za dostavu ponude

Dokumentacija u privitku: