Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 9. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 28. svibnja 2022. (subota) s početkom u 9:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
4. Donošenje Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini u općini Đulovac za 2021. godinu
5. Donošenje Odluka o prihvaćanja Odluke o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2021. godini
6. Donošenje Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u 2021. godini
7. Donošenje Odluka o prihvaćanu Izvješća o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za 2020
8. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
9. Donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora između Općine Đulovac i VZO Đulovac o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti VZO Đulovac u 2022. godini
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedloga Pravilnika o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedloga Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke upravnog vijeća JU „PAPUK“ o imenovanju ravnatelja JU „PAPUK“
13. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom i pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr
Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.