Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 7. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 20. srpnja 2018. (petak) s početkom u 15.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

4. Donošenje Odluke na davanju suglasnosti na prijedlog odluke Upravnog vijeća DV Sunce za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi Glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i Izvedbenog projekta za namjeravani zahvat u prostoru –izgradnju javne zgrade (dječji vrtić) u Đulovcu na k.č.br. 221/5 k.o. Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-10-EVM/2018-JN/DVS

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog vijeća DV Sunce Đulovac za izmjenom i dopunom Pravilnika o plaćama , naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih DV Sunce Đulovac

6. Donošenje Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja građevine na lokaciji Đulovac Đurina ulica bb na k.č.br. 221/5 k.o. Đulovac na distributivnu elektroenergetsku mrežu sukladno Ugovoru o priključenju broj: 400702-180024-00110101 između HEP-ODS i Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac

7. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Đulovac

8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grad Daruvara za servis auto ljestava,

10. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 951/1 k.o. Mali Bastaji u vlasništvu Općine Đulovac (Eurofructus d.o.o.)

11. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2018. i Plana razvojnih programa

11. 1. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac

11.2. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2018. godinu

11.3. I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2018. godinu

12. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

Icon
Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća-dokumentacija