Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 8. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 19. ožujak 2022. (subota) s početkom u 12.30 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u dječjem vrtiću “Vladimir Nazor ” Daruvar i Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar

4. Usvajanje Analize o stanju sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2021.

5. Usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području, općine Đulovac za 2022. -2025. godinu

6. Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

7. Donošenje Programa o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad na području Općine Đulovac

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na financijsko izvješće VZO Đulovac

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza

10. Donošenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

11. Donošenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

12. Donošenje Programa sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac

13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće akte Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“

  • Statut Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće akte

  • Donošenje suglasnosti na Statut DV SUNCE
  • Donošenje suglasnosti na prijedlog Odluke o unutarnjem ustrojstvu DV Sunce
  • Donošenje suglasnosti na prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika DV Sunce u Đulovcu

15. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

16. Donošenje Odluka o izmjeni Odluke raspisivanju izbora za članove vijeća MO

17. Pitanja i prijedlozi