Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 7. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 27. prosinac (ponedjeljak) 2021. g. s početkom u 12:00 sati.

-način održavanja — elektronička sjednica putem e-maila i telefona/mobitela

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. redovne sjednice VIII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2021. g.

3. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Đulovac

4. Donošenje Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću “Vladimir Nazor ” Daruvar

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana DV SUNCE Đulovac za 2021. godinu

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana DV SUNCE Đulovac za 2022. godinu

9. Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu

10. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đulovac za 2021.

11. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Đulovac za 2021.

12. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi za 2021. godinu

13. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2021. godinu

14. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu,

15. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu

16. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đulovac za 2022.

17. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Đulovac za 2022.

18. Donošenje Odluke o usvajanju Programa socijalne skrbi za 2022. godinu

19. Donošenje Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2022. godinu

20. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2021.g.

21. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.

22. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2022. godini

23. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2022. g.

24. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunu Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac.

Obrazloženje:

Elektronička sjednica putem e-maila i telefona/mobitela uvjetovana je Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021) , te činjenici da pojedini vijećnici nemaju propisane EU COVID potvrde te se ne žele se testirati na PCR test čime je upitno osiguravanja kvoruma za održavanje sjednice OV.

Nadalje, zbog zakonske obveze donošenja Proračuna za 2022 i projekcija za 2023. i 2024. odlučio sam da se 7. redovna sjednica VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac održi elektronički sukladno članku 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021

Upute za rad održavanje sjednice elektroničkim ( e-maila/mobitel/telefon):

Mole se vijećnice/ci, načelnik, pročelnik i voditelj zapisnika da u zakazano vrijeme početka elektronske sjednice (12:00 sati) sa svog e-maila /mobitela pošalju na e-mail Općine Đulovac opcina.djulovac@gmail.com odnosno na mobitel predsjednika Općinskog vijeća 091 579 54 90 „Prisutna/tan“.

Rad će se nastaviti putem istog e-maila/mobitela/telefona.

Nakon utvrđivanja postojanja kvoruma, na e-mail/mobitel vijećnika poslat će se utvrđeni broj prisutnih vijećnika i pisana naznaka da li je netko odsutan.

1. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje dnevnog reda bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za prijedlog Dnevnog reda za 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac.

2. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluka o Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2021. g

3. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Đulovac

4. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

5. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Đulovac

6. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću “Vladimir Nazor ” Daruvar

7. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana DV SUNCE Đulovac za 2021. godinu

8. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana DV SUNCE Đulovac za 2022. godinu

9. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu

10. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đulovac za 2021.

11. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Đulovac za 2021.

12. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi za 2021. godinu

13. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2021. godinu

14. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu,

15. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu

16. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đulovac za 2022.

17. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Đulovac za 2022.

18. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o usvajanju Programa socijalne skrbi za 2022. godinu

19. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2022. godinu

20. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2021.g.

21. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.

22. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2022. godini

23. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2022. g.

24. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a Donošenje Odluke o izmjeni i dopunu Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac.

Na kraju, nakon pristiglih i utvrđenih rezultata glasovanja, napisat će se koje točke su usvojene odnosno nisu usvojene te da je sjednica dovršena u nn:nn sati.

Za sve vrijeme trajanja sjednice elektroničkim putem (e-mail/mobitel) , vijećnice/ci mogu zvati na navedeni broj mobitela 091 579 54 90 kao i na telefon Općine Đulovac 043 382 028 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno načina glasovanja.

Materijali se nalaze u prilogu Dnevnog reda, a dostupni su i na općinskoj web stranici www.djulovac.hr

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.