Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 7. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 15. lipnja 2018. (petak) s početkom u 15.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći: D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća općine Đulovac,

2. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Đulovac.

3. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
Popis katastarskih čestica Đulovac
Icon
Odluka o donošenju Programa raspolaganja na području Općine Đulovac.
Icon
Zapisnik sa 6.sjednice OV