Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 6. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 15. svibnja 2018. () s početkom u 15.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća općine Đulovac,

2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.207.-31.12.2017.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje 2017.-2022. godine,

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đulovac,

5. Donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac u 2018. godini,

6. Donošenje odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 221/5 k.o Đulovac u korist DV Sunce Đulovac

7. Donošenje odluke o kupnji nekretnine označene kao k.č.br. 175/4 k.o. Đulovac

8. Donošenje Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja građevine na lokaciji PZ Maslenjača

9. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,

9.1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac,

9.2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,

10. Pitanja i prijedlozi.

 

Icon
6. sjednica općinskog vijeća-radni materijali