Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 6. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

koja će se održati dana 13. studenog 2021. godine (subota) u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu sa početkom u 16:00 sati.

D N E V N I  R E D

1. Izvješće Mandatnog odbora o mandatima članova Općinskog vijeća Općine Đulovac o rezultatima Dopunskih izbora za izbor članova Općinskog vijeća iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine od 03.10.2021. i donošenje deklaratornog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća o verifikaciji mandata članova/članica Općinskog vijeća Općine Đulovac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

2. Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća Općine Đulovac; iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

3. Usvajanje zapisnika sa 4. redovne sjednice VIII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

4. Usvajanje zapisnika sa 5. vanredne sjednice VIII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

5. Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Dječji vrtić „Sunce“ Đulovac

6. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove Dječji vrtić „Sunce“

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti i solidarnog jamstva za kratkoročni revolving kredit kod HPB-e čiji je korisnik Dječji vrtić „SUNCE“ iz Đulovca

8. Odluka o postupku za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

9. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći za djecu sa posebnim potrebama na području Općine Đulovac

10. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac

11. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.