Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 4. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 14. prosinca 2017. (četvrtak) s početkom u 15.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
2. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,
3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
3. a. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u općini Đulovac,
3.b. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2017. godinu
3.c.Donošenje Odluke o III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017. godini
3.d. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2017. godini
4. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Đulovac
5. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2018.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2019.-2020.g. i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2018.-2020.g.
6. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2018.g.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
7.a. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
7.b. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2018.g.
7.c. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2018.g.
7.d. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2018. godinu
7.e. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2018.g.
7.f. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.g.
7.g. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2018. godini
8. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu,
9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Đulovac
10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac u 2018. godini
11. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

Icon
poziv za 4. sjednicu OV /2017 - radni materijali