Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) saziva se 4. redovna sjednica VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati dana 20. kolovoza 2021. godine (petak) u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu sa početkom u 15:00 sati.

D N E V N I R E D

1. Prihvaćanje Zaključka Mandatnog povjerenstva o ostavci vijećnika Ivana Šilara i verifikaciji mandata zamjenske vijećnice Marije Perić

2. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VIII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VIII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja i razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021.

6. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvršenje proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu i Plana razvojnih programa za 2021. godinu

7. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đulovac za 2021.

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu

9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 1021. godini

10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi za 2021. godinu

11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

12. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete

13. Donošenje Odluke o visini naknade za podmirenje troškova stanovanja

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara.

15. Donošenje Odluke o usvajanja Izvješća o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Đulovac za 2020. godinu

16. Razmatranje prijedloga DV Vladimir Nazor o donošenju Odluke o uvjetima sufinanciranja boravka djece s područja Općine Đulovac u DV Vladimir Nazor iz Daruvara ( U prilogu Ugovor-pojedinačni i očitovanje DV Vladimir Nazor)

17. Razmatranje prijedloga Odluke o obustavi naplate i smanjenju zakupnine za zakup poslovnog prostora zakupnicima koji imaju sjedište na području Općine Đulovac

18. Donošenje Odluke izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove „PAPUK“ (u prilogu Odluka o imenovanju članova UV JU PAPUK)

19. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

20. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

21. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.