Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, sazivam 24. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 30. prosinca (srijeda) 2020. g. s početkom u 10.00 sati,

Način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.

4. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu

5. Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

6. Donošenje Odluke o I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

7. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2020. godinu

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2020. godini

9. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopune Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2020.

10. Donošenje o Odluke I. izmjenama i dopunama programa utroška šumskog doprinosa