Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, sazivam 23. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 18. prosinca (petak ) 2020. g. s početkom u 11.00 sati

Način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2021.g. i projekcija za razdoblje 2022.-2023.g. i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2021.-2023.g.

3. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2021.g.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2021.g.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2021. godinu

6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2021.g.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.

8. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2021. godini

9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2021. g.

10. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za 2021. godinu

11. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije ukupnog razvoja Općine Đulovac za 2021-2027. godinu

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju javne ustanove JVP Daruvar

13. Donošenje Odluke o davanju mobilnog reciklażnog dvorišta na upravljanje i korištenje društvu Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

14. Donošenje Odluke o osnivanju Ustanove za o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za projekt projektna dokumentacija SRC Đulovac sa umjetnim/akumulacijskim jezerom sa mini hidrocentralom u Đulovcu.

Radni materijali: