Poziv za 2. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 2. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 24. srpnja 2017. (ponedjeljak) s početkom u 17.00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Đulovac.

Materijali za 13. točku dnevnog reda: “Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanje nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području općine Đulovac” vijećnicima će biti dostavljeni naknadno do kraja radnog dana nakon što Povjerenstvo za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanje nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području općine Đulovaca temeljem pisanog ugovora obavi javno otvaranje ponuda , te na osnovi pristiglih (pravovaljanih) ponuda, podnose izvješće u obliku zapisnika s prijedlogom za odabir (najpovoljnije) ponude . Rok za dostavu ponuda je 20.07.2017. do 12 sati.

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.