Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 18. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 23. rujna (petak) 2016. s početkom u 17.00 sati.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Za sjednicu se predlaže slijedeći: DNEVNI  RED

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

Icon
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

2. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016. do 30.06. 2016.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016. do 30.06. 2016.

3. Razmatranje Izvješća Ministarstva socijalne politike i mladih o provedenom upravnom nadzor u predmetima priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja te donošenje Zaključka o očitovanju o istom,
Icon
Razmatranje Izvješća Ministarstva socijalne politike i mladih o provedenom upravnom nadzor u predmetima priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja te donošenje Zaključka o očitovanju o istom

4. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.