Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021)predsjednik OV saziva 18. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 4. studenog 2023. (subota) s početkom u 11:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Izvješće mandatne komisije o aktiviranju mandata Anđelka Jaković

2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

3. Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2023.

4. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

6. Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni programa socijalne skrbi za 2023. godinu

7. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta DV Sunce

8. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa zaposlenika DV SUNCE

9. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana za 2023. godinu

10. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: pripadajući materijali biti će dostavljeni općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a biti će dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.