Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 17. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan:

12. kolovoza 2023. (subota) s početkom u 17:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o 2. izmjeni i dopuni proračuna Općine Đulovac za 2023. godinu

3. Donošenje Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

4. Donošenje Odluke u 1. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (zbog lakšeg praćenje dostavljeni su prihodi i rashodi po pozicijama)

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o šumskom doprinosu za 2023. godinu

7. Donošenje Odluke I. izmjenama i dopunama Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2023. godini

8. Usvajanje Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Đulovac za 2023. godinu

9. Donošenje Odluke o visini naknade o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Đulovac, predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, te članova radnih tijela koje je imenovalo Općinsko vijeće

10. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: pripadajući materijali biti će dostavljeni općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a biti će dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.