Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 15. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan:

15. travanj 2023. (subota ) s početkom u 9:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red :

1. Prihvaćanje Zaključka Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika Anđelka Jakovića i verifikaciji mandata zamjenskog vijećnika Suse Ivić

2. Polaganje svečane prisege vijećnice Suse Ivić

3. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

4. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“

5. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“.

6. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac

7. Donošenje Pravilnika o isplati naknade za potpore djeci sa osobnim invaliditetom i teškoćama u razvoju na području Općine Đulovac

8. Donošenje Odluke o isplati novčane naknade za podmirivanje troškova prehrane općinskom načelniku

9. Donošenje Odluke izmjeni i dopuni Odluke o načinu upravljanja grobljem u Općini Đulovac

10. Donošenje Odluke o visini grobne naknade

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt –LAG

12. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća VZO

13. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Đulovac

14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda

15. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Đulovac, predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

16. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: pripadajući materijali biti će dostavljeni općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a biti će dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Radni materijali: